Share:

a6a5399153bfa8e1f1ae Kính Cường Lực Camera iPhone aad2ee8d83a378fd21b2 Kính Cường Lực Camera iPhone 0b228079ed5716094f46 Kính Cường Lực Camera iPhone 0be241ce2be0d0be89f1 Kính Cường Lực Camera iPhone 0fa170f81dd6e688bfc7 Kính Cường Lực Camera iPhone 6a02a200962c6d72343d Kính Cường Lực Camera iPhone 6bf9acde98f263ac3ae3 Kính Cường Lực Camera iPhone 9d40a14595696e373778 Kính Cường Lực Camera iPhone 229a72aa1884e3daba95 Kính Cường Lực Camera iPhone 734a38510c7df723ae6c Kính Cường Lực Camera iPhone

n

Hàng về :
n– Kính cường lực camera iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max (dùng chung) đúng hàng loại 1 (có lưới chắn bụi lỗ loa).
n– Lưu ý: hàng xịn và hàng thường bao bì giống nhau nhưng giá chênh lệch nhau gấp đôi.
n– Hàng xịn: Độ trong suốt của kính tuyệt đối, mài cạnh, có màn lưới chắn nước chắn bụi bảo vệ lỗ loa cho iPhone 11.