ỐP CHỐNG SỐC THẺ CARD

70,000 đ

Dòng máy:


Share:

Đ𝒐̛𝒏 𝒈𝒊𝒂̉𝒏 – 𝒕𝒊𝒏𝒉 𝒕𝒆̂́ & 𝒕𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒅𝒖̣𝒏𝒈
𝑻𝒂̂́𝒕 𝒄𝒂̉ 𝒔𝒆̃ 𝒕𝒊́𝒄𝒉 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒎𝒂̂̃𝒖 𝒐̂́𝒑 𝑸𝒖𝒐̂́𝒄 𝑫𝒂̂𝒏 𝒏𝒂̀𝒚 :
𝑶̂́𝑷 𝑪𝑯𝑶̂́𝑵𝑮 𝑺𝑶̂́𝑪 Đ𝑼̛̣𝑵𝑮 𝑻𝑯𝑬̉ 𝑪𝑨𝑹𝑫

=> 𝐎̂́𝐏 𝐂𝐇𝐎̂́𝐍𝐆 𝐒𝐎̂́𝐂 Đ𝐔̛̣𝐍𝐆 𝐓𝐇𝐄̉ 𝐂𝐀𝐑𝐃 📲💳

For iPhone: 7Plus / X / X Max / 11 / 11 Pro Max / 12 / 12 Pro / 12 Pro Max / 13 / 13 Pro / 13 Pro Max