Share:

“Ngàn năm trong cõi trầm hương

Đeo vào lòng thấy vấn vương – không rời”

Dây chuỗi trầm hương 108 hạt gỗ